• Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Usługi naszej firmy oferują Państwu windykację złożoną z następujących etapów:

Etap I - ugodowy
Na tym etapie przeprowadzamy rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego
uregulowania przez niego należności. Jako firma wyspecjalizowana w tego typu działaniach, posiadamy
niezbędną w tym celu wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość możliwości prawnych, co ułatwia
nam efektywne prowadzenie rokowań na tym etapie.

Etap II - sądowy (tryb upominawczy / nakazowy/ zwykły)
Podejmujemy tu działania procesowe, mające na celu uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub wyroku.
Działania te są efektem pracy zatrudnionych u nas prawników.
 
Etap III - po wydaniu nakazu zapłaty
Uzyskujemy klauzulę wykonalności, niezbędną do uzyskania tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę
egzekucji. Nie zaprzestajemy jednak negocjacji z dłużnikiem dotyczących dogodnych dla obu stron formy
i terminu spłaty należności. W przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty,
analizujemy sprawę pod kątem najkorzystniejszego rozwiązania i prowadzimy sprawę dalej w postępowaniu
sądowym w trybie zwykłym, aż do wydania wyroku zasądzającego należność.

Etap IV - sądowy (tryb zwykły)
Po przekazaniu sprawy do trybu zwykłego, na podstawie odrębnego zlecenia wyznaczamy adwokata
prawnika do dalszego jej prowadzenia. Czuwamy nad terminowością załatwiania pism procesowych,
terminów rozpraw oraz przebiegiem sprawy. Po wydaniu wyroku zasądzającego występujemy
z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności.  

Etap V - postępowanie egzekucyjne
Rozpoczynamy od postępowania przed egzekucyjnego polegającego na negocjacji z dłużnikiem, jeżeli
one nie przyniosą spodziewanych efektów uruchamiamy działania mające na celu rozpoczęcie egzekucji
tj. sporządzamy wniosek egzekucyjny do komornika, wspomagamy prowadzone przez komornika
czynności. Dostarczamy komornikowi niezbędnych danych o stanie majątkowym dłużnika oraz wskazujemy
najdogodniejszy sposób przeprowadzania egzekucji - co znacznie przyspiesza i ułatwia jej przeprowadzenie.

Tak oto przedstawia się metodyka naszego działania. Angażując do rozwiązania problemów aparat
sprawiedliwości oraz naszych windykatorów - ludzi o bardzo dobrym przygotowaniu psychologicznym
i socjologicznym potrafimy osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik skuteczności. 

Poza tym możemy Państwu zaproponować:
- miesięczny raport statystyczny (dostępny w ofercie kompleksowej i standardowej).
Co miesiąc otrzymają Państwo sprawozdanie na temat stanu prowadzonych przez nas spraw.
- informację telefoniczną (dostępną w ofercie kompleksowej i standardowej)
Codziennie w godzinach 8.00- 16.00 nasz Dział obsługi klienta udzieli Państwu informacji
nt. prowadzonych spraw.
- usługa windykatora.
W niektórych przypadkach, podczas prowadzenia postępowania windykacyjnego może okazać się,
że niezbędne będzie skorzystanie z pomocy Windykatora Regionalnego. Jeden z naszych
doświadczonych specjalistów ds. inkasa spotka się z dłużnikiem w celu negocjacji spłaty zadłużenia.
- obsługa prawna (opcjonalnie)
W przypadku, gdy niemożliwe okaże się odzyskanie Państwa pieniędzy na drodze postępowania
ugodowego, EURO-INKASO może za pośrednictwem współpracującej z nią kancelarii przeprowadzić
postępowanie sądowe. Możliwe jest także uzyskanie tytułu wykonawczego przez Państwa prawników.
Nasza rola polega wówczas na wspomaganiu działań egzekucyjnych, a więc na znalezieniu majątku
dłużnika i nadzorowaniu pracy komornika. 

WAŻNE! 
Przy zastosowaniu odpowiednich klauzul w umowie pomiędzy Waszym przedsiębiorstwem i Państwa
Klientami, istnieje możliwość ponoszenia całości kosztów dochodzenia roszczeń przez dłużników.
W tym przypadku nie jesteście Państwo obciążani żadnymi kosztami naszego działania.
Jeśli zaś Państwa umowy takich klauzul nie zawierają, usługi EURO-INKASO dostępne są na podstawie
wykupionej rocznej opłaty subskrypcyjnej (oferta kompleksowa) lub w formie pojedynczego zlecenia. 
Zlecenie jednorazowe daje Państwu możliwość przekazania do EURO-INKASO spraw doraźnie,
w dowolnym dla Państwa momencie, bez konieczności nawiązywania stałej współpracy.
Podpisana roczna umowa windykacji należności umożliwia Państwu przekazywanie do EURO-INKASO
dowolnej ilości spraw w określonym przez Państwa momencie. Inkaso jest „zewnętrznym instrumentem”,
które różni się tym od tradycyjnej windykacji, dotyczącej przeterminowanych kredytów,
że odzyskiwanie wierzytelności prowadzone jest przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.
Zleceniodawca sam wskazuje etap rozpoczęcia przez nas działań windykacyjnych, skutkujących
doprowadzeniem do spłaty należności przez dłużnika. Nacisk został położony na inkaso administracyjne,
odznaczające się częstymi monitami i osobistym monitorowaniem należności, którego głównym celem
jest uniknięcie kosztownych i przewlekłych sporów prawnych.

Jesteśmy przekonani, iż nasza oferta spełni Państwa oczekiwania i nawiążemy owocną współpracę.
Nasz konsultant chętnie porozmawia z Państwem w celu omówienia szczegółów oraz warunków finansowych.

Dokumenty do pobrania
kwestionariusz  
ogólne warunki  
pełnomocnictwa  
umowa  
załączniki do umowy  
   
   

logosy_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla rozwoju Lubuskiego